PARSIAN PROJECT

فروشگاه جامع پروژه های برنامه نویسی و تحقیقات کامپیوتری و کتب و جزوات ریاضیاتی و انجام ترجمه متون تخصصی

کانال تلگرامی ما انجام کلیه پروژه های ریاضیات مالی انجام کلیه پروژه های برنامه نویسی

حل برخی از تمرینات کتاب A Course in Financial Calculus

حل برخی از  تمرینات کتاب A Course in Financial Calculus حل برخی از تمرینات کتاب :   A Course in Financial Calculus  نوشته: ( Alison Etheridge)   A Course in Financial Calculus Solution   شامل دو عدد فایل PDF که در مجموع 40 صفحه تمرینات حل شده این کتاب می باشد% توجه: (این کتاب ها به زبان انگلیسی می باشند)         ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 6,800 تومان 15% تخفیف

Pricing American Put Options via Binomial Tree in Matlab

Pricing American Put Options via Binomial Tree in Matlab برنامه کاملا تست شده و اکتیو می باشد%   کانال تلگرامی ما: financial_math@ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کد متلب ثمره در سر رسید اوراق قرضه (bonds_yield_to_maturity)

کد متلب ثمره در سر رسید اوراق قرضه (bonds_yield_to_maturity) کد متلب ثمره در سر رسید اوراق قرضه (bonds_yield_to_maturity) برنامه تحت تابع نوشته شده است وکاربر به راحتی می تواند برنامه را اجرا نماید برنامه کاملا تست شده و اکتیو می باشد%   (function [r]= bonds_yield_to_maturity (cf_times,cf_amounts,bondprice cf_times: cash flow times %  cf_amounts: cash flow amounts %  bondprice : Bond price % ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

کد متلب تجزیه چولسکی یک ماتریس

کد متلب تجزیه چولسکی یک ماتریس کد متلب تجزیه چولسکی یک ماتریس برنامه کاملا تست شده و اکتیو می باشد% کاربر به راحتی می تواند آن را برای ماتریس مورد نظر خود با هر بعدی اجرا نماید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کد متلب تولید نمونه های تصادفی با استفاده از الگوریتم LCG با ترکیب wichman hill

کد متلب تولید نمونه های تصادفی با استفاده از الگوریتم   LCG با ترکیب wichman hill کد متلب تولید نمونه های تصادفی با استفاده از الگوریتم   LCG با ترکیب wichman hill (wichman hill ) برنامه کاملا تست شده و اکتیو می باشد% کاربر به راحتی میتواند مقادیر ورودی دلخواه خود را در برنامه قرار داده و آن را اجرا نماید   کانال تلگرامی ما: financial_math@ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

کد متلب تولید نمونه های تصادفی با استفاده از الگوریتم MIX LCG

کد متلب تولید نمونه های تصادفی با استفاده از الگوریتم  MIX LCG کد متلب تولید نمونه های تصادفی با استفاده از الگوریتم  MIX LCG (lcg  ترکیبی) برنامه کاملا تست شده و اکتیو می باشد% کاربر به راحتی میتواند مقادیر ورودی دلخواه خود را در برنامه قرار داده و آن را اجرا نماید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کد متلب تولید نمونه های تصادفی با استفاده از LCG ها و با تر کیب MRG

کد متلب تولید نمونه های تصادفی با استفاده از  LCG ها و با تر کیب  MRG کد متلب تولید نمونه های تصادفی با استفاده از الگوریتم   LCG (MRG ) برنامه کاملا تست شده و اکتیو می باشد% کاربر به راحتی میتواند مقادیر ورودی دلخواه خود را در برنامه قرار داده و آن را اجرا نماید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان 10,890 تومان 1% تخفیف

کد متلب تولید نمونه های تصادفی با استفاده از الگوریتم PURE LCG

کد متلب تولید نمونه های تصادفی با استفاده از الگوریتم  PURE LCG کد متلب تولید نمونه های تصادفی با استفاده از الگوریتم  PURE LCG (lcg ساده) برنامه کاملا تست شده و اکتیو می باشد% کاربر به راحتی میتواند مقادیر ورودی دلخواه خود را در برنامه قرار داده و آن را اجرا نماید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کد متلب شبیه سازی توسط مدل نوسان پذیری تصادفی هستون در قیمت گذاری اختیارات ( Heston stochastic volatility model )

کد متلب  شبیه سازی  توسط مدل نوسان پذیری تصادفی هستون در قیمت گذاری اختیارات ( Heston stochastic volatility model )       اختیار معامله  ✅ کد متلب شبیه سازی اختیارخرید توسط مدل هستون      Heston stochastic volatility model   برنامه کاملا تست شده و اکتیو می باشد  % کاربر به راحتی می تواند برنامه را برای ورودی های دلخواه خود تغییر داده و اجرا نماید   کانال تلگرام ما: financial_math@ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان

کد متلب شبیه سازی مونت کارلو برای اختیار پس نگر (lookback option)

کد متلب شبیه سازی مونت کارلو برای اختیار پس نگر (lookback option) اختیار معامله ( روش مونت کارلو) ✅ کد شبیه سازی مونت کارلو  برای اختیار پس نگر   Lookback Option  برنامه کاملا تست شده و اکتیو می باشد   کاربر به راحتی می تواند برنامه را برای ورودی های دلخواه خود تغییر داده و اجرا نماید   کانال تلگرام ما: financial_math@ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

کد متلب روش درخت دوجمله ای برای اختیار فروش آمریکایی

کد متلب روش درخت دوجمله ای برای اختیار فروش آمریکایی اختیار معامله ✅ کد متلب روش درخت دوجمله ای  برای اختیار فروش  آمریکایی   MATLAB code for AMERICAN put: binomial tree     100 درصد تست شده و اکتیو% کاربر به راحتی میتواند برنامه های برای ورودی های دلخواه خود تغییر داره و اجرا نماید     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

کد متلب روش بلک-شولز برای بدست آوردن قیمت یک اختیار فروش اروپایی

کد متلب روش بلک-شولز برای بدست آوردن قیمت یک اختیار فروش اروپایی کد متلب روش بلک-شولز برای بدست آوردن قیمت یک اختیار فروش اروپایی برنامه کاملا تست شده و اکتیو می باشد٪ کاربر به راحتی می تواند برنامه را برای ورودی های دلخواه خود تغییر داده و اجرا نماید.   Black-Scholes European put price ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کد متلب روش درخت دوجمله ای برای اختیار فروش اروپایی

کد متلب روش درخت دوجمله ای برای اختیار فروش اروپایی اختیار معامله ✅ کد متلب روش درخت دوجمله ای به 9 روش متفاوت برای اختیار فروش  اروپایی   MATLAB code for European put: binomial tree   این برنامه به 9 روش متفاوت جهت بررسی هزینه های محاسباتی نوشته شده است. در ماهیت تمامی 9 برنامه قیمت یک اختیار فروش اروپایی را محاسبه می کنند ولی هر کدام به نحوی هزینه محاسباتی را کاهش یا افزایش میدهند کاربر به راحتی میتواند برنامه های برای ورودی ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 35,000 تومان

کد متلب شبیه سازی مونت کارلو برای اختیار فروش اروپایی

کد متلب شبیه سازی مونت کارلو برای اختیار فروش اروپایی اختیار معامله ( روش مونت کارلو) ✅ کد شبیه سازی مونت کارلو  برای اختیار فروش اروپایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 21,250 تومان 15% تخفیف

کد متلب روش نقطه ثابت

کد متلب روش نقطه ثابت کد متلب روش نقطه ثابت   برنامه کاملا تست شده و اکتیو می باشد   کانال تلگرام ما:   financial_math@ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کد متلب روش اویلر برای حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی

کد متلب روش اویلر برای حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی * برنامه روش اویلر برای حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی * کاملا تست شده و اکتیو% کاربر به راحتی می تواند برنامه را برای ورودی های دلخواه خود برای هر معادله دیفرانسیلی به کار برده و به جواب برسد   کانال تلگرام ما: financial_math@ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

کد متلب روش نیوتن برای حل عددی دستگاه معادلات 0= (f(x

کد متلب روش نیوتن برای حل عددی دستگاه معادلات  0= (f(x Newton’s Method for Systems  Newton's iteration for higher dimensions systems   : Example system of equation   f1 = 4*x1-x2+x3-x1*x4  f2 = -x1+3*x2-2*x3-x2*x4  f3 = x1+2*x2+3*x3-x3*x4  f4 = x1^2+x2^2+x3^2-1 برنامه کاملا تست شده و اکتیو می باشد% کاربر برنامه را برای هر تعداد معادله که بخواهد میتواند اجرا کند و ابتدا ورودی های خود را با هر مقادیری که بخواهد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

حل المسایل کتاب ( Stochastic Calculus for Finance (Steven E. Shreve

حل المسایل کتاب ( Stochastic Calculus for Finance (Steven E. Shreve حل المسایل کتاب ( Stochastic Calculus for Finance (Steven E. Shreve   (Stochastic Calculus for Finance Solutions (1 and 2 این فایل کاملترین حل المسایل کتاب شرو می باشد که 184 صفحه با فرمت Pdf  (دو عدد فایل pdf ) به زبان انگلیسی است و از دانشگاه های معتبر خارجی تهیه شده است و مرجع مناسبی برای حل کلیه تمرینات این کتاب است. توجه: زبان این حل المسایل انگلیسی می باشد     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان 13,600 تومان 15% تخفیف

کد متلب حل عددی مساله بلک-شولز برای اختیار خرید اروپایی باکمک الگوریتم تفاضلات متناهی پیشرو

کد متلب حل عددی مساله بلک-شولز برای اختیار خرید اروپایی باکمک الگوریتم تفاضلات متناهی پیشرو کد متلب حل عددی مساله بلک-شولز برای اختیار خرید اروپایی با کمک الگوریتم تفاضلات متناهی پیشرو   در این کد مساله مربوط به اختیار خرید اروپایی را به کمک الگوریتم روش تفاضلات متناهی پیشرو تقریب زده و به کمک آن ارزش اختیار خرید اروپایی را بدست می آوریم. همچنین ارزش تقریبی اختیار فروش اروپایی را نیز بدست می دهد. همچنین جواب های واقعی وتقریبی معادله بلک شولز را بدست آورده و با هم مقایسه می کند و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 21,250 تومان 15% تخفیف

کد متلب شبیه سازی حرکت براونی هندسی (GBM) و رسم مسیر تولید شده توسط آن

کد متلب شبیه سازی حرکت براونی هندسی (GBM) و رسم مسیر تولید شده توسط آن کد متلب شبیه سازی حرکت براونی هندسی (GBM) و رسم مسیر تولید شده توسط آن  فرم کلی معادله به صورت زیر می باشد:   (dS(t)=g*S(t)*dt + e*S(t)*dW(t  S(0)=c (S(j,i)=S(j,i-1)*exp((g-.5*e*e)*dt+e*dW(j,i-1)   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 17,000 تومان 15% تخفیف

کد متلب روش باکس مولر (Box-Muller ) برای تولید نمونه های نرمال

کد متلب روش باکس مولر (Box-Muller ) برای تولید نمونه های نرمال Generating Univariate Normals کد متلب روش باکس مولر (Box-Muller ) برای تولید نمونه های نرمال      ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان
تعداد صفحه(3):